تلفن دعانویس اسلامی

تلفن دعانویس اسلامی
74 / 100

تلفن دعانویس اسلامی

جهت تماس با تلفن دعانویس اسلامی با شماره >> 09909400790 تماس بگیرید.

دعانویس خوب به فردی می‌گویند که با استفاده از نوشتن متونی به ظاهر مذهبی روی اجسامی مانند قفل کلید و کاسه یا روی کاغذ سعی در برطرف نمودن مشکل مراجعه کنندگانشان دارد.

بهترین دعانویس‌ها، در ازای نوشتن ادعیه و تعویذات، مبلغی با عنوان نیاز از مراجعه کنندگان اخذ می‌کنند. برخی از اینگونه افراد، مدعی هستند که با «علوم غریبه» آشنا بوده و «وسیله‌ای برای ابراز قدرت خداوند» می‌باشند. گروهی دیگر با ادعای دانستن علم رمل و خبرداشتن از مجهولات عالم و خیر و شر ، رمال نامیده می‌شوند. اسباب کار این گروه، اشکال شانزده‌گانه‌ای است که به دانیال نبی نسبت داده می‌شود. گروهی دیگر نیز برای مشتریانشان کف بینی و فالگیری می‌کنند.

عده‌ای دعانویسی را خرافه می‌دانند و عده‌ای به آن معتقد اند، برخی از مسلمانان دعاهای مذهبی را بر تسکین یا بهبود بیماری‌ها مؤثر می‌دانند. در نظر بسیاری دعا نویسی کاری مذهبی و دینی است ،اما به واقع اینگونه نیست.اغلب مشاهده شده که دعا نویسان خود را فردی مذهبی به عموم مردم نشان میدهند،اما در حقیقت عکس این موضوع است.دعا نویسان و رمالان واقعی به کار های عجیبی دست میزنند،برای مثال به کتب مذهبی اهانت میکنند تا با این کار جانیان و شیاطین خود که به آنان موکل میگویند،ارتباط برقرار کنند.

برخی از دعانویسان با ادعای‌های دروغ از اعتقادات سوءاستفاده نموده و از آنان اخاذی می‌نماید و حتی گاهی فرد دعانویس از مشتری خود سوء استفاده جنسی نیز می‌نماید.می گویند اگر باشما تجاوز کنیم بهتر و موثر تر است در تعویض بهتر عمل می کند دعا اغلب مشتریان دعانویس‌ها، زنان جوان هستند.

به گفته البرز نیوز خبرگزاری ریوترز در مقاله‌ای ای دعانویسی را به اعتقادات شیعه نسبت داده.

 


گالری:

 

 

آیات اسم اعظم در قرآن کریم

 • و خداوند پیروزمندی انتقام گیرنده و دادستاننده است آل عمران

 • اوست که هر گونه بخواهد شما را در زهد آنها چهره‌نگاری می‌کند هیچ خدایی جز او نیست که پیروزمند حکیم است آل عمران

 • پروردگارا پس از آنکه راهنمایی ما کردی دلمان را به کجی میفکن و از نزد خویش به ما به بخشایشی ارزانی به دار این تویی که بسیار بخشنده ای پروردگار را بی گمان تو روزی که در آن تردیدی را ندارد گردآورنده مردمانی به راستی که خداوند از وعده خود تخلف نمی کند آل عمران

 • و خداوند به سختی اعضا کننده است آل عمران

 • و خداوند به بندگان بینا است آل عمران

 • آنان که می گویند پروردگارا به راستی ما ایمان آورده ایم پس از گناهان ما درگذر و ما را از عذاب دوزخ نگاهدار آل عمران

 • خداوند که در کارهایش عدالت را برپا داشته گواهی داده است که معبودی جز او نیست و فرشتگان و دانشمندان نیز بر آن گواهی دادند آری هیچ معبودی نیست جز اینکه پیروزمند حکیم است آل عمران

 • بگو خداوندا ای دارنده فرمانروایی به هرکس که بخواهی فرمانروایی میبخشی و از هر کس که بخواهی فرمانروایی را باز می ستانی و هر کس را که بخواهی گرامی و عزیز می داری و هر کس را که بخواهی خوار و ذلیل می‌گردانی نیکی در کفِ توست بی گمان تو بر هر کاری توانایی از شب می خواهی و به روز می افزایی و از روز می خواهی و بهش بر می افزایی و زنده را از مرده و مرده را از زنده بر می آورید و به هر چه بخواهی بی حساب و بی شمار روزی میبخشی آل عمران

  و خداوند به بندگان مهربان است ال عمران

 • گفت پروردگارا به من از سوی خویش فرزندی پاکیزه عطا کن که توش نوای دعایی آل عمران

 • خداوند فرازمند از حواریون حضرت عیسی علیه السلام حکایت می کند و می فرماید گفتند پروردگارا بدان که فرو فرستاده ایمان آوردیم و از این پیامبر پیروی کردیم پس ما را در شمار گواهان بنگار آل عمران

 • و خداوند بهترین مکر کنندگان و تدبیر کنندگان است آل عمران

 • جز خداوند یکتا خدایی نیست و به راستی که خداوند پیروزمند حکیم است آل عمران

 • و خداوند دارای دهش و بخشش سترگ است آل عمران

 • که خداوند به آنچه انجام میدهند احاطه دارد آل عمران آیات اسم اعظم در قرآن کریم

 • گفتارشان جز این نبود که می گفتند پروردگارا از گناهان ما و گزاف کاری هایی که در کار خویش کرده‌ایم در گذر و گام های ما را استوار دار و ما را بر گروه کافران پیروز گردان آل عمران

 • خداوند سرور شماست و اوست بهترین یاری کنندگان آل عمران

 • و خداوند به داشته سینه ها و آنچه در سینه ها پنهان است داناست آل عمران

 • و گفتند خداوند ما را بسنده و نیکوکار سازی است قالع مران و خداوند دارای بخششی سترگ است آل عمران

 • کسانی که خداوند را ایستاده و نشسته و آرمیده به پهلو یاد می‌کنند و در آفرینش آسمانها و زمین می اندیشند و می‌گویند پروردگارا این ها را بیهوده نیافریده های پاکار که توی ما را از از آب و آتش دوزخ بازدار پروردگارا هر که را به آتش دوزخ درآوری خارج کرده و ستمگران را یاوری نخواهد بود پروردگارا گناهان ما را بیامرز و بدی های مان را از ما به جدایی و ما را با نیکان بمیران پروردگارا و آنچه با پیامبران است به ما وعده کردی عطا کن و در روز رستاخیز ما را خوار مگردان که بی گمان تو در وعده خود خلاف نمی ورزی آل عمران

 • بیگمان خداوند در حسابرسی سریع است آل عمران

 • بی تردید خداوند چشم بر شما دارد و نگاهبان شماست نساء

 • خداوند توبه پذیری بخشاینده است نساء

 • که خداوند فرازمند ای بزرگ است نساء

 • و خداوند رپر سرپرستی شما را بسنده است و خداوند در یاری شما را بسنده است نساء

 • بی گمان خداوند پیروزمندی حکیم است نساء

 • و بی گمان خداوند بر هر چیزی توانا و نیرومند است نساء

 • بی گمان خداوند همه چیز را حسابرسی می کند نساء

 • خداوند است که جز او هیچ خدایی نیست بی گمان خوب شما را در روز قیامت که در برپایی آن تردیدی نیست گرد می آورد و از خداوند راستگوتر چیست نساء

 • و خداوند در گذرنده آموزش آمرزنده است و خداوند به آنچه انجام می‌دهند احاطه دارد نساء

 • و خداوند به هر چیزی احاطه دارد نساء

 • و خداوند حکیم است نثار و خداوند بی نیازی ستوده است نساء

 • و خداوند در کارسازی شمارا بسنده است نساء

 • و خداوند سپاس داری داناست نساء

 • بی گمان خداوند درگذرند های توانا است نساء

 • و خدا شهادت را بسنده است نساء

 • و خداوند پیروزمند حکیم است مائده

 • و خداوند واست دهنده داناست مائده

 


کلیدواژه:

تلفن دعانویس مسلمان ،
تلفن دعانویس اسلامی ،
تلفن دعانویس قرآنی ،
تلفن دعانویس ماهر،
تلفن دعانویس خوب ،
تلفن دعانویس تضمینی ،
تلفن دعانویس مجرب ،
تلفن دعانویس حرفه ای ،
استاد دعا نویسی ،
تلفن دعا نویس مسلمان ،
تلفن دعا نویس اسلامی ،
تلفن دعا نویس قرآنی ،
تلفن دعا نویس ماهر،
تلفن دعا نویس خوب ،
تلفن دعا نویس تضمینی ،
تلفن دعا نویس مجرب ،
تلفن دعا نویس حرفه ای ،
تلفن استاد دعا نویسی ،
تلفن بهترین دعانویس ،
سرکتاب ،
تلفن دعا نویس اسلامی
تلفن دعا نویس اسلامی در تهران
تلفن دعا نویس اسلامی در شیراز
تلفن دعا نویس اسلامی در اصفهان
تلفن دعا نویس اسلامی مراغه
تلفن دعا نویس اسلامی مرند
تلفن دعا نویس اسلامی اهر
تلفن دعا نویس اسلامی آذربایجان شرقی
تلفن دعا نویس اسلامی آذربایجان غربی
تلفن دعا نویس اسلامی خوی
تلفن دعا نویس اسلامی بوکان
تلفن دعا نویس اسلامی مهاباد
تلفن دعا نویس اسلامی اردبیل
تلفن دعا نویس اسلامی پارس آباد
تلفن دعا نویس اسلامی مشکین شهر
تلفن دعا نویس اسلامی خلخال
تلفن دعا نویس اسلامی اصفهان
تلفن دعا نویس اسلامی کاشان
تلفن دعا نویس اسلامی خمینی شهر
تلفن دعا نویس اسلامی نجف آباد
تلفن دعا نویس اسلامی لنجان
تلفن دعا نویس اسلامی فلاورجان
تلفن دعا نویس اسلامی البرز کرج
تلفن دعا نویس اسلامی نظرآّباد
تلفن دعا نویس اسلامی کمال شهر
تلفن دعا نویس اسلامی محمدشهر
تلفن دعا نویس اسلامی ایلام
تلفن دعا نویس اسلامی دهلران
تلفن دعا نویس اسلامی ایوان
تلفن دعا نویس اسلامی آبدانان
تلفن دعا نویس اسلامی بوشهر
تلفن دعا نویس اسلامی برازجان
تلفن دعا نویس اسلامی بندر کنگان
تلفن دعا نویس اسلامی بندر گناوه
تلفن دعا نویس اسلامی اسلامشهر
تلفن دعا نویس اسلامی شهریار
تلفن دعا نویس اسلامی ملارد
تلفن دعا نویس اسلامی شهر قرس
تلفن دعا نویس اسلامی چهادمحال و بختیاری
تلفن دعا نویس اسلامی بروجن
تلفن دعا نویس اسلامی لردگان
تلفن دعا نویس اسلامی فرخ شهر
تلفن دعا نویس اسلامی خراسان شمالی
تلفن دعا نویس اسلامی شیروان
تلفن دعا نویس اسلامی اسفراین
تلفن دعا نویس اسلامی آشخانه
تلفن دعا نویس اسلامی خراسان رضوی مشهد
تلفن دعا نویس اسلامی نیشابور
تلفن دعا نویس اسلامی سبزوار
تلفن دعا نویس اسلامی قوچان
تلفن دعا نویس اسلامی تربت حیدریه
تلفن دعا نویس اسلامی خراسان جنوبی
تلفن دعا نویس اسلامی قائن
تلفن دعا نویس اسلامی طبس
تلفن دعا نویس اسلامی فردوس
تلفن دعا نویس اسلامی خوزستان
تلفن دعا نویس اسلامی دزفول
تلفن دعا نویس اسلامی آبادان
تلفن دعا نویس اسلامی بندر ماهشهر
تلفن دعا نویس اسلامی زنجان
تلفن دعا نویس اسلامی ابهر
تلفن دعا نویس اسلامی خرمدره
تلفن دعا نویس اسلامی قیدار
تلفن دعا نویس اسلامی سمنان
تلفن دعا نویس اسلامی شاهرود
تلفن دعا نویس اسلامی دامغان
تلفن دعا نویس اسلامی گرمسار
تلفن دعا نویس اسلامی زابل
تلفن دعا نویس اسلامی سیستان و بلوچستان
تلفن دعا نویس اسلامی ایرانشهر
تلفن دعا نویس اسلامی چابهار
تلفن دعا نویس اسلامی زاهدان
تلفن دعا نویس اسلامی مرودشت
تلفن دعا نویس اسلامی جهرم
تلفن دعا نویس اسلامی کازرون
تلفن دعا نویس اسلامی در فسا
تلفن دعا نویس اسلامی قزوین
تلفن دعا نویس اسلامی الوند
تلفن دعا نویس اسلامی تاکستان
تلفن دعا نویس اسلامی بوئین زهرا
تلفن دعا نویس اسلامی قم
تلفن دعا نویس اسلامی قنوات
تلفن دعا نویس اسلامی جعفریه
تلفن دعا نویس اسلامی کهک
تلفن دعا نویس اسلامی کردستان
تلفن دعا نویس اسلامی سقز
تلفن دعا نویس اسلامی مریوان
تلفن دعا نویس اسلامی بانه
تلفن دعا نویس اسلامی کرمان
تلفن دعا نویس اسلامی سیرجان
تلفن دعا نویس اسلامی رفسنجان
تلفن دعا نویس اسلامی جیرفت
تلفن دعا نویس اسلامی کرمانشاه
تلفن دعا نویس اسلامی اسلام آباد غرب
تلفن دعا نویس اسلامی جوانرود
تلفن دعا نویس اسلامی کنگاور
تلفن دعا نویس اسلامی کهکیلویه و بویر احمد
تلفن دعا نویس اسلامی لرستان
تلفن دعا نویس اسلامی دوگنبدان
تلفن دعا نویس اسلامی دهدشت
تلفن دعا نویس اسلامی یاسوج
تلفن دعا نویس اسلامی گلستان
تلفن دعا نویس اسلامی گنبد کاووس
تلفن دعا نویس اسلامی علی آباد کتول
تلفن دعا نویس اسلامی بندر ترکمن
تلفن دعا نویس اسلامی گیلان
تلفن دعا نویس اسلامی بندر انزلی
تلفن دعا نویس اسلامی لاهیجان
تلفن دعا نویس اسلامی لنگرود
تلفن دعا نویس اسلامی بروجرد
تلفن دعا نویس اسلامی دورود
تلفن دعا نویس اسلامی کوهدشت
تلفن دعا نویس اسلامی مازندران
تلفن دعا نویس اسلامی آمل
تلفن دعا نویس اسلامی بابل
تلفن دعا نویس اسلامی قائم شهر
تلفن دعا نویس اسلامی اراک مرکزی
تلفن دعا نویس اسلامی ساوه
تلفن دعا نویس اسلامی خمین
تلفن دعا نویس اسلامی محلات
تلفن دعا نویس اسلامی هرمزگان
تلفن دعا نویس اسلامی میناب
تلفن دعا نویس اسلامی دهباز
تلفن دعا نویس اسلامی بندر لنگه
تلفن دعا نویس اسلامی همدان
تلفن دعا نویس اسلامی ملایر
تلفن دعا نویس اسلامی نهاوند
تلفن دعا نویس اسلامی اسدآباد
تلفن دعا نویس اسلامی تویسرکان
تلفن دعا نویس اسلامی یزد
تلفن دعا نویس اسلامی میبد
تلفن دعا نویس اسلامی اردکان
تلفن دعا نویس اسلامی حمیدیا

فهرست مطالب بخش:

× واتساپ چت!